Aviso legal

1. A empresa titular de www.expresdevea.com é EXPRES DE VEA, S.L., con domicilio social en Santa Cristina de Vea, 36682 A Estrada Pontevedra, con C.I.F: B-36016335. Correo electrónico info@expresdevea.com.

2. Propiedade intelectual da web: Todos os dereitos de propiedade intelectual do contido desta páxina web, o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva de EXPRES DE VEA, S.L.., correspondéndonos o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos. Polo tanto queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial, sen a autorización expresa de EXPRES DE VEA, S.L.. Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nesta web site están protexidos por lei.

3. Contido da web e enlaces: EXPRES DE VEA, S.L. non se responsabiliza do mal uso que se realice dos contidos da súa páxina web, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utiliza. Tampouco asumirá ningunha responsabilidade pola información contida nas páxinas web de terceiros as que se poida acceder por enlaces ou buscadores dende a páxina web www.expresdevea.com..

4. Intercambio ou difusión de información. EXPRES DE VEA, S.L. reservase o dereito a impedir ou prohibir o acceso a calquera usuario de Internet que introduza neste website calquera contido contrario as normas legais ou inmoral, reservándose o dereito de exercer as medidas legais que estime oportunas para evitar este tipo de condutas.

5. Actualización e modificación da páxina web: EXPRES DE VEA, S.L. reservase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa web site, e a configuración ou presentación do mesmo, en calquera momento, sen previo aviso, e sen asumir responsabilidade algunha por elo.

6. Indicacións sobre aspectos técnicos: EXPRES DE VEA, S.L. non asumirá ningunha responsabilidade que se poida derivar de problemas técnicos ou fallos nos equipos informáticos, non imputables a Sociedade, que se produzan durante a conexión a rede de Internet, así como de danos que puideran ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fora do control de EXPRES DE VEA, S.L.. Tamén EXPRES DE VEA, S.L. queda exonerada de toda responsabilidade ante posibles danos ou prexuízos que poida sufrir o usuario a consecuencia de erros, defectos u omisións na información que facilitemos cando proceda de fontes alleas a nos. EXPRES DE VEA, S.L. non se fai responsable dos potenciais danos ou erros que, debidos a  presenza de calquera virus, poida sufrir o sistema informático (hardware ou software) do usuario cando este acceda a  páxina web ou a utilice.

7. Enlaces Todo enlace, hipertextual, profundo, framing, ou calquera outro tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación dende calquera sitio web ou dirección URL (“Enlaces”) a páxina web, deberá ser autorizado previamente e por escrito por EXPRES DE VEA, S.L., debendo establecerse o enlace en todo caso a súa páxina inicial.

8. Lexislación e xurisdición aplicable: As presentes Condiciones de Acceso quedan suxeitas o ordenamento xurídico español. Para a resolución de calquera conflito que puidera derivarse do acceso a páxina web, o usuario e EXPRES DE VEA, S.L.. acordan someterse expresamente os xulgados e tribunais da cidade de A Estrada, con renuncia a calquera outro fuero xeral ou especial que lles puidera corresponder. Express de Vea ofrece a máis alta seguridade os seus clientes e usuarios porque ...

 

 

 

Contacto

  • Tlf. 986 58 64 83
  • Fax: 986 58 67 00
  • Email: info@expresdevea.com