info@expresdevea.com | 986 58 64 83
    
Realizamos todo tipo de viajes desde pequeños desplazamientos locales hasta excursiones internacionales. Disponemos de autocares desde 9 a 59 plazas que cumplen con las máximas exigencias en confort, calidad y seguridad.

Aviso Legal

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB EXPRESDEVEA. COM

O sitio web www.expresdevea.com é propiedade de EXPRES DE VEXA, S. L. (en diante, Expres de Vexa), con domicilio a efectos de notificacións en Santa Cristina de Vexa s/n, 36682 A Estrada, Pontevedra, CIF núm. B36016335, e dirección de correo electrónico info@expresdevea.com, e a través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades e/ou servizos.

EXPRES DE VEXA, S. L. está inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra no Folio 125, Libro 1249, Inscrición 4ª, folla nº PO-8182 .

Para o exercicio da súa actividade, EXPRES DE VEXA, S. L. dispón da preceptiva autorización administrativa previa: Tarxeta de Transportes nº VD 10212730-1, emitida con data 07/02/1998, e supervisada por Xunta de Galicia.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivese de acordo coas mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Expres de Vexa por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.expresdevea.com. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web expresdevea. com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

A utilización do sitio web de Expres de Vexa é gratuíta e non require o previo rexistro do usuario. Naqueles casos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen a devandita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente.

Expres de Vexa prohibe expresamente:

  • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de Expres de Vexa ou a terceiros.
  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (” spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (” mail bombing”).

O usuario comprométese non a utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Expres de Vexa poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por Expres de Vexa, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que Expres de Vexa unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

Expres de Vexa resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. Expres de Vexa non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren en expresdevea. com.

Ademais, a través do sitio web expresdevea. com, poden poñerse a disposición dos usuarios, servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales se rexerán polas condicións particulares dos devanditos servizos. Expres de Vexa non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.

Expres de Vexa en ningún caso será responsable de:

  • Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
  • Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.
  • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns ou links.

Expres de Vexa resérvase o dereito para suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramiento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse.

Expres de Vexa colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web expresdevea. com atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de Expres de Vexa.

Expres de Vexa pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao Expres de Vexa.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Estrada, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.- MISCELANEA.

No caso de que calquera cláusula do presente documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Expres de Vexa poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de Expres de Vexa.

Santa Cristina de Vea,
A Estrada - Pontevedra

986 58 64 83

info@expresdevea.com

   

SOMOS PROFESIONAIS

Estamos certificados en Xestión da Calidade e en Calidade no transporte de pasaxeiros

ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies