info@expresdevea.com | 986 58 64 83
    
Realizamos todo tipo de viajes desde pequeños desplazamientos locales hasta excursiones internacionales. Disponemos de autocares desde 9 a 59 plazas que cumplen con las máximas exigencias en confort, calidad y seguridad.

Política de Privacidade

Mediante o presente comunicado Expres de Vexa SL, con domicilio en Santa Cristina de Vexa s/nº, 36682 A Estrada, Pontevedra e teléfono 986 58 64 83, pon en coñecemento dos consumidores e usuarios do sitio web www.expresdevea.com a súa política de protección de datos de carácter persoal, para que os usuarios determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar a Expres de Vexa SL, os datos persoais que se lles requiran para a prestación de servizos ou no seu caso venda de produtos, oferta de orzamentos que previamente solicitaron por calquera medio e para a contestación de consultas, con ocasión da subscrición, rexistro ou enchemento de calquera formulario de datos online. Expres de Vexa S. L., se reserva a facultade de modificar esta Política de Privacidade para mantela adaptada á lexislación vixente sobre protección de datos. En tales casos, Expres de Vexa S. L., anunciasé neste sitio web os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

A visita a este sitio web non implica que o usuario esté obrigado a facilitar ningunha información sobre o mesmo. No caso de que o usuario facilite algunha información de carácter persoal, os datos recolleitos neste sitio web serán tratados de forma leal e licita con suxeición en todo momento aos principios e dereitos recolleitos en Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( RGPD) e na normativa española vixente en materia de protección de datos persoais.

O DEREITO DE INFORMACIÓN

Conforme á normativa de protección de datos informámoslle de que os datos fornecidos por vostede van pasar a formar parte do tratamento XESTIÓN DA PÁXINA WEB de Expres de Vexa S. L., sendo o único destinatario da información fornecida. A finalidade do tratamento será́ a xestión, mantemento da información fornecida a través da páxina web, mantemento da súa condición de usuario, a xestión dos usuarios, a xestión dos servizos/produtos ofrecidos a través de www.expresdevea.com, a xestión de consultas, o envío de información relativa a artigos, actividades, noticias, eventos organizados, promocións, eventos, invitacións, formación, relacionadas co sector do transporte de viaxeiros realizados pola nosa Empresa ou en colaboración coa mesma, as súas asociacións membros ou en colaboración coas mesmas ou por terceiros colaboradores, publicados en medios de comunicación social así́ como a remisión postal e/ou electrónica periódica pola nosa banda de información publicitaria, consentíndoo vostede de forma expresa. O responsable do tratamento é EXPRES DE VEXA S. L., que ten o seu domicilio en Santa Cristina de Vexa s/nº, 36682 A Estrada, Pontevedra, podendo exercitar os seus dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do RGPD da Unión Europea, mandando un escrito á anterior dirección, persoalmente na nosa sede acreditando a súa identidade ou mediante vida electrónica acreditando a súa personalidade, na dirección info@expresdevea.com .

No momento de proceder á recollida dos datos indicásesé o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos obxecto de recollida. A negativa para facilitar os datos cualificados como obrigatorios supoñerá́ a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado ou no seu caso o produto contratado. O usuario que facilite os seus datos deberá́ mantelos actualizados e comunicar ao responsable do tratamento calquera cambio nos seus datos. O usuario que facilite datos persoais sobre outra persoa, deberá́ o mesmo, no seu caso, informar ao titular dos datos do establecido na presente Política de Privacidade.

O consentimento informado

En consecuencia, os usuarios que faciliten datos de carácter persoal neste sitio web consenten de forma inequívoca a incorporación dos mesmos ao sistema de tratamento XESTIÓN DA PÁXINA WEB do que é responsable para as finalidades especificamente determinadas anteriormente.

O PRINCIPIO DE CALIDADE DE DATOS

Os datos de carácter persoal proporcionados polos usuarios serán exactos e postos ao día de forma que respondan con veracidade á situación actual do afectado. Por iso, o usuario deberá́ responder da veracidade e certeza dos datos persoais fornecidos e comunicar calquera modificación dos mesmos que se produza nun futuro. Expres de Vexa SL, procederá́ á cancelación dos datos persoais recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que houberen sido solicitados ou rexistrados. A cancelación dará́ lugar ao bloqueo dos datos, conservándose unicamente a disposición das Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas. Cumprido o citado prazo procederasé á supresión dos seus datos persoais.

O PRAZO Ou PERÍODO TEMPORAL DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Conforme ao estipulado polo artigo 5.1.e) do RGPD os datos deberán ser mantidos de forma que se permita a identificación dos interesados durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento dos datos persoais. Superado ese tempo, só poden conservarse durante tempos máis longos coas finalidades de arquivo en interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, sendo en ocasións preciso, en orde a salvagardar o principio de minimización, proceder á seudonimización dos datos ( RGPD artigo 89.1), e sen prexuízo da aplicación das medidas técnicas e organizativas apropiadas que impón o RGPD para protexer os dereitos do afectado ou interesado.

Os datos persoais deben ser conservados durante os prazos que se sinalen nas disposicións aplicables ou se así́ está previsto nas relacións contractuais entre o responsable do tratamento e o interesado ou afectado, sempre que sirva a finalidades lexitimas derivadas do cumprimento do contrato.

Respecto ao mencionado prazo temporal de conservación dos seus datos persoais, informámoslle que estes serán conservados mentres sexan necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal fosen solicitados ou rexistrados. Por tanto procederasé á súa cancelación cando estes deixasen de ser necesarios para cumprir coas finalidades lexitimas descritas anteriormente. A cancelación dará́ lugar ao bloqueo dos datos, que só poderán conservarse para poñelos a disposición, previo requirimento, das Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas. Só cando se cumpriu o prazo durante o cal poida procederse a esixir responsabilidade deberasé proceder á supresión total e definitiva dos datos persoais bloqueados.

O PRINCIPIO DE SEGURIDADE DOS DATOS

Expres de Vexa SL adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. O nivel de seguridade adoptado está en consonancia coa natureza dos datos persoais fornecidos.

Conforme ao establecido no artigo 32 do RGPD, Expres de Vexa SL, como responsable do tratamento, tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así́ como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, aplicasé medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco, que no seu caso incluirá́, entre outros:

A seudonimización e o cifrado de datos persoais;

A capacidade de garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resilencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento;

A capacidade de restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida en caso de incidente físico ou técnico;

Un proceso de verificación, avaliación e valoración regulares da eficacia das medidas técnicas e organizativas para garantir a seguridade do tratamento.

Ao avaliar a adecuación do nivel de seguridade terasé particularmente en conta os riscos que presente o tratamento de datos, en particular como consecuencia da destrución, perdida ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos por parte de terceiros.

Expres de Vexa SL tomasé medidas para garantir que calquera persoa que actúe baixo a autoridade do responsable do tratamento ou do encargado do tratamento e teña acceso a datos persoais só poida tratar devanditos datos seguindo instrucións do responsable, salvo que esté obrigada a iso en virtude do Dereito da Unión ou dos Estados membros.

O DEREITO DE CANCELACIÓN E SUPRESIÓN

En cumprimento da previsión legal contemplada no artigo 17 do RGPD da Unión Europea, o interesado ou afectado terá́ dereito a obter sen dilación indebida do responsable do tratamento a supresión dos datos persoais que lle conciernan, o cal estará́ obrigado a suprimir sen dilación indebida os datos persoais cando concorra algunha das circunstancias seguintes:

Os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito;

O interesado retire o consentimento en que se basea o tratamento de conformidade co artigo 6, apartado 1, letra a), ou o artigo 9, apartado 2, letra a), e este non se base noutro fundamento xurídico;

O interesado opóñase ao tratamento con arranxo ao artigo 21, apartado 1, e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento, ou o interesado opóñase ao tratamento con arranxo ao artigo 21, apartado 2;

Os datos persoais fosen tratados ilicitamente;

Os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento;

Os datos persoais obtivéronse en relación coa oferta de servizos da sociedade da información mencionados no artigo 8, apartado 1.

Cando Expres de Vexa SL como responsable do tratamento fixese públicos os datos persoais e esté obrigado, en virtude do disposto anteriormente, a suprimir os devanditos datos, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, adoptasé medidas razoables, incluídas medidas técnicas, con miras a informar os responsables que estean a tratar datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais, ou calquera copia ou réplica dos mesmos.

O DEREITO Á LIMITACIÓN DO TRATAMENTO

En relación ao disposto polo artigo 18 do RGPD da Unión Europea o interesado ou afectado terá́ dereito a obter de Expres de Vexa SL como responsable do tratamento a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra no seu caso algunha das seguintes condicións:

O interesado impugne a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;

O tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos datos persoais e solicite no seu lugar a limitación do o seu uso;

O responsable xa non necesite os datos persoais para os fins do tratamento, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións; O interesado opúxose ao tratamento en virtude do artigo 21, apartado 1 do RGPD, mentres se verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre os do interesado ou afectado en cuestión.

Cando o tratamento de datos persoais limitouse en virtude do establecido anteriormente, devanditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións, ou con miras á protección dos dereitos doutra persoa física ou xurídica ou por razóns de interese público importante da Unión ou dun determinado Estado membro.

Todo interesado que obtivese a limitación do tratamento con arranxo ao disposto anteriormente será́ informado por Expres de Vexa SL como responsable do tratamento antes do levantamento da devandita limitación.

ENVÍO DE COMUNICACIÓNS INFORMATIVAS

Respecto ao envío de comunicacións informativas vida e-mail ou outros medios de comunicación electrónica equivalente, dado que a dirección de correo electrónico do usuario é un dato de carácter persoal cando permite identificarlle, mediante a súa recollida no formulario de datos online o usuario autoriza expresamente a Expres de Vexa S. L., o seu tratamento para o envío de comunicacións comerciais ou promocionais concernentes aos produtos ou servizos que presta esta empresa. Estas comunicacións estarán precedidas pola palabra publicidade ao comezo da mensaxe e identificasen claramente a Expres de Vexa SL. Con todo, vostede pode revogar en calquera momento o seu consentimento para a recepción de comunicacións informativas coa simple notificación á nosa dirección de correo electrónico (info@expresdevea.com), na dirección de correo postal Santa Cristina de Vexa s/nº, 36682 A Estrada, Pontevedra ou chamando ao teléfono 986 58 64 83.

Na páxina web da AEPD pode atopar unha serie de modelos que lle axudarán no exercicio dos seus dereitos.

 

Santa Cristina de Vea,
A Estrada - Pontevedra

986 58 64 83

info@expresdevea.com

   

SOMOS PROFESIONAIS

Estamos certificados en Xestión da Calidade e en Calidade no transporte de pasaxeiros

ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies